ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Journal of Kanchanaburi Rajabhat University) (วารสารในฐาน TCI)


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัย จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Journal of Kanchanaburi Rajabhat University) ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาต่างๆ โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งวารสารดังกล่าวได้ผ่านการรับรองเป็นวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฉบับที่ 1 สามารถส่งบทความระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ส่วนฉบับที่ 2 สามารถส่งบทความระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันายน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการลงวารสารบทความละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานโดยตรงที่ http://www.kru.ac.th/journal/ ในช่วงเวลาที่กำหนด

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter