ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559 เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559 เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter