ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน


ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถสืบค้นข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://edu.psu.ac.th/er2016

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter