ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: ภาวการณ์กลายเป็น


ด้วย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: ภาวการณ์กลายเป็น ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมติดต่อได้โดยตรง โดยหมดเขตส่งบทคัดย่อในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ

09/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter