ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ


มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น
สำหรับ คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc12/ และส่งผลงานวิจัยได้โดยตรง

เอกสารแนบ

12/02/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter