ข่าวสารคณะ

กองพัฒนานักศึกษา ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดจัดการสอบ การฝึกงาน และกิจกรรมต่างๆ ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. -12 เม.ย. 2559 ยกเว้นวันที่ 6 เม.ย. 2559 (วันจักรี)
เอกสารแนบ

25/02/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter