ข่าวสารคณะ

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม กองพัฒนานักศึกษา แจ้งจากมูลนิธิหอธรรมพระบารมี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิ.ย.
เอกสารแนบ

11/03/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter