ข่าวสารคณะ

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th APSSA International Conference 2016


กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th APSSA International Conference 2016 และโปรดส่งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมฯ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2559

เอกสารแนบ

11/03/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter