ข่าวสารคณะ

กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาในคณะ ส่งบทความวิชาการ (ภาคภาษาอังกฤษ) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 15th APSSA international Conference 2016


ณ สำนักบริการวิชาการ มช. โดยส่งบทความวิชาการ ก่อนวันที่ 30 เม.ย. 2559

เอกสารแนบ

16/03/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter