ข่าวสารคณะ

แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม The 6th Joint Symposium between KU and CMU


ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมThe 6th Joint Symposium between KU and CMU ดังรายชื่อในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

16/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter