ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12


ด้วย เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวันจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมและส่งผลงานได้โดยตรงภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยดูรายละเอียดที่ www.e-nett.org

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
21/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter