ข่าวสารคณะ

เชิญร่วมอบรมพัฒนาเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13


ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies ระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาแนวคิดและทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตงานไทยศึกษา และการพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ สำหรับคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โปรดส่งใบสมัครและบทคัดย่อได้โดยตรงที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/thaistudies2016 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
24/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter