ข่าวสารคณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)


ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาผู้เข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปกติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงและผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (TA : Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA : Research Assistant) สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดาว์นโหลดประกาศการให้ทุนและใบสมัครขอรับทุนได้โดยตรงที่ http://www.grad.cmu.ac.th จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
24/03/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter