ข่าวสารคณะ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3-Day Workshop (รุ่นที่ 4) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทุกชั้นปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ในวันพุธ ที่ 20,27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันภาษา

เอกสารแนบ

29/03/2559 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter