ข่าวสารคณะ

เชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สนพ. แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559


ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครขอรับทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยของ สนพ. แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีสาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้
1. การวิจัยเชิงพื้นที่
1.1 กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต
1.2 ภาคกลาง
1.3 ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง
1.4 ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน
1.5 ภาคเหนือ
1.6 พื้นที่ภาคใต้

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
2.1 ภาคอุตสาหกรรม
2.2 ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย
2.3 ภาคขนส่ง
2.4 ภาคการผลิตไฟฟ้า
2.5 การวิจัยเชิงนโยบาย

3. พลังงานทดแทน
3.1 พลังงานชีวมวล
3.2 ก๊าซชีวภาพ
3.3 พลังงานจากขยะ
3.4 เอทานอล
3.5 ด้านไบโอดีเซล
3.6 พลังน้ำ/พลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม
3.7 เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกที่สืบเนื่องมาจากการผลิตหรือการใช้พลังงาน
3.8 การวิจัยเชิงนโยบายอื่นๆ

โดยมีหลักเกณฑ์การอนุมัติทุนเป็นการเหมาจ่าย ซึ่งในระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 40,000.- บาท/งานวิจัย และในระดับปริญญาโท ไม่เกิน 100,000.- บาท/งานวิจัย (ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ พ.ศ.2557 )
และสัดส่วนเมธีวิจัย 1 ท่าน จะคุมโครงการวิจัยไม่เกิน 2 โครงการ สำหรับระดับปริญญาโทและเอก และรวมกันไม่เกิน 4 โครงการ สำหรับโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index-T.html และจัดส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยที่ศูนย์วิจัยฯ ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดข้อเสนองานวิจัยที่ http://goo.gl/forms/0Hm4rUwJmz
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของ สนพ.
3. สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษา เฉพาะระดับปริญญาโทและเอก
4. CD ที่บรรจุไฟล์เอกสารในรูปของ DOC ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอโครงการ 2) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ เฉพาะระดับปริญญาโทและเอก และ 3) ประวัติเมธีวิจัย


และเสนอผ่านศูนย์วิจัยฯ ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เพื่อที่จะได้นำส่งศูนย์บริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดย สนพ. จะรับข้อเสนอโครงการที่มีหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น


เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
01/04/2559 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter