ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงาวิชาการหรือผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 () ภายใต้หัวข้อ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำหรับคณาจารย์ที่สนใจส่งผลงานและ/หรือเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถสมัครได้โดยตรง (ด้วยตนเอง ) ที่ http://arcfilling.moph.go.th/planweb/meetingipcs/defaut.asp

: เอกสารแนบ
: ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
10/02/2560 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter