ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์


ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับคณาจารย์ที่สนใจส่งผลงานและ/หรือเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถสมัครได้โดยตรง (ด้วยตนเอง ) ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

: เอกสารแนบ

14/05/2560 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter