ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ทุน ASEA-UNINE Staff Exchange,one Month Scholarship ประจำ 2560


กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครทุน ASEA-UNINE Staff Exchange,one Month Scholarship ประจำ 2560 โดยส่งเอกสารผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

: เอกสารแนบ

11/05/2560 : วิภาดา จี้รัตน์

Flag Counter