ข่าวสารคณะ

เชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม


ด้วย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000 บาท สำหรับคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.ChulaPress.com และส่งใบสมัครและเอกสารใบโอนเงิน (ได้โดยตรงด้วยตนเอง) ภายในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ที่ E-mail : CUPWriter@gmail.com

: เอกสารแนบ
: ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
07/06/2560 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter