ข่าวสารคณะ

เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560


ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2560 สำหรับคณาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับทุน โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้โดยตรงที่ http://rac.oop.cmu.ac.th หัวข้อดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดงานวิจัย> และส่งข้อเสนอโครงการฯ ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 4 ชุด และซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ที่ศูนย์วิจัยฯ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

: เอกสารแนบ

27/06/2560 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter