ข่าวสารคณะ

เชิญส่งบทคัดย่อหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (ESTACON 2017)


ด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (ESTACON 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคณาจารย์ที่สนใจส่งบทคัดย่อหรือบทความวิจัยและ/หรือเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถสมัครได้โดยตรง (ด้วยตนเอง) สำหรับการส่งบทคัดย่อหรือบทความวิจัยสามารถส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ http://estacon2017.neu.ac.th

: เอกสารแนบ
: ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
21/06/2560 : วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

Flag Counter