ข่าวสารคณะ

ขอเชิญชวนส่งภาพวาดประกวดในหัวข้อ "น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก" และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา


ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ อันจะเป็นพื้นฐานและจุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ตลอดจนเรียนรู้ การเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมและอาชีพสถาปนิก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมากขึ้น โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและการมอบรางวัลผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” กิจกรรมเรียนรู้ทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและอาชีพสถาปนิก จากสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะของเด็กและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เป็นต้น

ในการนี้ ทางคณะฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่มีความสนใจการวาดภาพร่วมส่งภาพวาดประกวดในหัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” เพื่อชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษาและของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และหากท่านประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-7855 (ในวันและเวลาราชการ) , Facebook: ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หรือ www.arc.cmu.ac.th โดยทางคณะฯ ได้แนบรายละเอียด เอกสารประชาสัมพันธ์และหลักเกณฑ์การประกวดมาพร้อมกันนี้

: เอกสารแนบ

24/12/2560 : สุธิดา สุมณศิริ

Flag Counter