ข่าวสารคณะ

ประกาศผลการประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก"


*** ประกาศผลการประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก" ***

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ได้จัดประกวดวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ "น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก"

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และจัดแสดงเผยแพร่ ในวันงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ประถมศึกษา

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงปุญญิศา สดใส
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงวานิชการ ใหม่อารินทร์
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงเปรมสินี กุลอำพล
เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน
เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธิ์
รางวัลชมเชย 1 เด็กหญิงกันติชา ทั่งศรี
รางวัลชมเชย 2 เด็กหญิงกินรี จีโน
รางวัลชมเชย 3 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พ่วงเจริญ
รางวัลชมเชย 4 เด็กหญิงรุ้งรวีภรณ์ ชุ่มพรมราช
รางวัลชมเชย 5 เด็กชายพรหมพิริยะ ประวรรณา
รางวัลชมเชย 6 เด็กหญิงณัชชา ดารา
รางวัลชมเชย 7 เด็กชายปรัชญ์ระพี ดวงแก้ว
รางวัลชมเชย 8 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เรือนคำ
รางวัลชมเชย 9 เด็กชายวรพิชญ์ แก้วเสมอใจ
รางวัลชมเชย 10เด็กชายกชธัญ ยกสุวรรณ

กลุ่มที่ 2 มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

รางวัลที่ 1 นางสาวจิดาภา แสนวงค์
รางวัลที่ 2 นางสาวทักษพร ทะระถา
รางวัลที่ 3 นายธนวัฒน์ จันทร์พิมาย
รางวัลชมเชย 1 นายวีรพีร์ เศวตมาลย์
รางวัลชมเชย 2 เด็กหญิงสิริขวัญ ดอกแก้ว
รางวัลชมเชย 3 นางสาวญาดา นวลสนิท
รางวัลชมเชย 4 นางสาววศินี แสนสนิท
รางวัลชมเชย 5 นายธีรทัศน์ ปานกัน
รางวัลชมเชย 6 เด็กหญิงพัทธ์วิรา แก้วบุญเรือง
รางวัลชมเชย 7 นางสาวธัญญานุช กมลแสงทิพย์
รางวัลชมเชย 8 นางสาวนฤมล ภารัตภูมิกุล
รางวัลชมเชย 9 เด็กหญิงฝน คำมา
รางวัลชมเชย 10นางสาวพรชนก จันทรา

กลุ่มที่ 3 ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ 1 นายคณณัฎฐ์ นิธิณัฐนนท์
รางวัลที่ 2 นางสาวศศิธร กันจันวงศ์
รางวัลที่ 3 นางสาวพิศย์ชญาดา สังวาลเพชร
นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี
นายธเนษฐ วัฒนธารากุล
รางวัลชมเชย 1 นายสราวุฒิ จันทร์หอม
รางวัลชมเชย 2 นางสาวพัชราภรณ์ เจียกสอาด
รางวัลชมเชย 3 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ
รางวัลชมเชย 4 นางสาวนภวรรณ สิริโสภณวัฒนกุล
รางวัลชมเชย 5 นายณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช
รางวัลชมเชย 6 นายเชาวลิต พรหมพิงค์
รางวัลชมเชย 7 นางสาวอัญชลิกา แก้วจันทร์
รางวัลชมเชย 8 นายสมชาย พินิจทรัพย์
รางวัลชมเชย 9 นางสาวศิวพร จินดาประชา
รางวัลชมเชย 10พระภูมินันท์ เงินคล

ทั้งนี้เจ้าของผลงานที่ไดัรับรางวัลแต่ละประเภท โปรดมาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร
ก่อนเวลา 08.30 น. ของวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่
โทร. 053-27785512/01/2561 : วิภาดา จี้รัตน์

Flag Counter