ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการอบรม "วาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 21"


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ( ม.1-ม.6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 21” เรียนระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 (เรียนเวลา 09.00-16.00น.) ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รับจำนวน 30 ท่าน รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมรับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 053-277855, 063-7944214 หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942806 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล sutidas48@gmail.com และ Fanpage Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

** รับสมัครถึงวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 รับจำนวน 30 ท่าน **

: เอกสารแนบ

09/02/2561 : สุธิดา สุมณศิริ

Flag Counter