ข่าวสารคณะ

โครงการ ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 21


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2561
*ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท รวมค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ายไป-กลับ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942813 โทรสาร 053-221448 หรือ facebook : ชิมลางสถาปัตย์ www.arc.cmu.ac.th


: เอกสารแนบ

05/03/2561 : ธญา นิธิศวญานันท์

Flag Counter