ข่าวสารคณะ

เชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PUS Education Conference


เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ The 8th PUS Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้โดยตรง (ด้วยตนเอง ) ได้ที่ www.psued.org ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โทรศัพท์ 0 7428 9211 โทรสาร 0 7428 9228 E-mail: wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
ศิรินันท์ ภักดี
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
โทร.42843

เอกสารแนบ

10/06/2562 : ศิรินันท์ ภักดี

Flag Counter