ข่าวสารคณะ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4


ด้วย สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุม นำเสนอผลงาน มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ในลิงค์ที่แนบมาและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
19/09/2562 : ศิรินันท์ ภักดี

Flag Counter