ข่าวสารคณะ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562


ด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ผู้ชนะเลิศในการนำเสนอผลงานจะได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานดีเด่น
รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยด้วยภาคบรรยาย
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานในลิงค์ที่แนบมานี้ โดยหมดเขตรับผลงาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
26/09/2562 : ศิรินันท์ ภักดี

Flag Counter