ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม STEP SOCIOVATION FORUM 2020


Singapore University of Social Sciences (SUSS) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะจัดกิจกรรม STEP SOCIOVATION FORUM 2020 ภายใต้หัวข้อ "ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY THROUGH VISUAL STORYTELLING" ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2563 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี จากภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก SUSS จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไป - กลับ ระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหาร แต่ผู้แทนเยาวชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

21/11/2562 : รสลินดา แอลเล็น

Flag Counter