ข่าวสารคณะ

การทดสอบระดับความรู้ภาษอังกฤษ (EPTUS)


ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ผลการทดสอบสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ นักศึกษาที่สนใจโปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ก่อนเวลา 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

02/12/2562 : รสลินดา แอลเล็น

Flag Counter