ข่าวสารคณะ

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกงวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020)


สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกงวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020)

รายละเอียดการสมัครดัง link แนบ


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
03/12/2562 : วิภาดา จี้รัตน์

Flag Counter