งานประกวดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประกวดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Competition, Faculty of Architecture, Chiang Mai University