บ้านศุขะ
Sukaa Art Space

พื้นที่แสดงงานศิลปะ
และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จ.เชียงใหม่

ARCHCMU

ที่มาของโครงการ


จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย อีกทั้งยังมีความพร้อมทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวและการศึกษา จากความพร้อมในทุก ๆ ด้านเหล่านี้ หากทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมต่อยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อเป็นที่รวบรวมงานศิลปะ สิ่งของ ผลงาน ที่สะท้อนวิถีชีวิต ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

นายพรตพิมล ศุขะวณิช เจ้าของที่ดินบริเวณมูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เล็งเห็นว่าการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นส่วนจัดแสดงงานศิลปะในลักษณะเปิดกว้างให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมได้ จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เป็นที่รับทราบและเป็นประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่อาคาร


เป้าหมายการก่อสร้างอาคารและใช้พื้นที่ เพื่อเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงงานศิลปะ เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม และงานหัตถกรรม อันเป็นของสะสมที่มีเรื่องราวและคุณค่า ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองแบบบ้าน ๆ ที่พร้อมเปิดรับแขกผู้สนใจที่จะเสพความงามหรือมาใช้พื้นที่เพื่อสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองทางด้านศิลปะ รวมทั้งอาจมาใช้เป็นพื้นที่แสดงงานเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราว โดยประกอบไปด้วยพื้นที่ใช้งาน ดังนี้

3.1 พื้นที่แสดงงาน อาจเป็นพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งงานศิลปะที่จัดแสดงมีทั้งนิทรรศการถาวรและ นิทรรศการหมุนเวียน
3.2 พื้นที่สันทนาการ เพื่อใช้เป็นที่เสวนา สังสรรค์ พบปะพูดคุย ระหว่างศิลปิน ผู้เข้าชม และผู้สนใจ
3.3 พื้นที่เอนกประสงค์ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน เช่น การจัดการแสดง การเล่นดนตรี มหรสพขนาดเล็ก เป็นต้น
3.4 พื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ซึ่งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเจ้าของพื้นที่กับภาคการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดการประกวดแบบก่อสร้างอาคารดังกล่าวในวงเงินค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดรูปแบบอาคารที่สะท้อนความเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

กำหนดการการประกวดแบบ


วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64
- คณะกรรมการคัดเลือกผลงานรอบที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์ เหลือทั้งหมด 10 ทีมสุดท้าย และประกาศผล

วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 64 (13.30 น.)
- 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
** การนำเสนอจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในรูปแบบ on site หรือ online ตามสถานการณ์ covid-19 **
- คณะกรรมการคัดเลือกผลงานรอบที่ 2 เหลือ 3 ทีมสุดท้ายเพื่อพัฒนาแบบสู่งานใกล้เคียงสร้างจริง


วันที่นำเสนอผลงานรอบที่ 2 จำนวน 3 ทีมสุดท้ายต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ จะแจ้งให้ผู้เข้ารอบทราบอีกครั้ง***

คณะกรรมการ


คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน - ประธานกรรมการ
นายพรตพิมล ศุขะวาณิช - รองประธานกรรมการ
อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. - กรรมการ
นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ - กรรมการ
นายศราวุธ ดวงจำปา - กรรมการ
นายวีระเดช พนมวัน ณ อยุธยา - กรรมการ
นางสาวสุรัชฎา ลือเจียงคำ - กรรมการและเลขาณุการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดแบบ


นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับ ทุกชั้นปี โดยอาจเป็นได้ทั้งรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งมีจำนวนไม่เกินกลุ่มละ 5 คน

เงื่อนไขการประกวด


 • ผลงานการประกวดต้องจัดส่งในแผ่นนำเสนองาน ขนาด A1 แนวตั้ง ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด
  จำนวน 2 แผ่น นำส่งที่หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยแสดงแนวคิดและ
  รูปแบบอาคารที่สะท้อน conceptual design อย่างครบถ้วน

 • การตัดสินผลงานจะพิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ ที่มิได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่นใดและมี
  ความสามารถที่จะก่อสร้างได้จริง โดยไม่ขัดแย้งต่อกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และสะท้อนภาพลักษณ์ของอาคาร
  ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน


 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง 30 คะแนน
 • ความเหมาะสมสอดคล้องกับกฏหมายข้อบังคับ 20 คะแนน
 • การนำเสนอผลงาน 10 คะแนน
 • รวมทั้งหมด 100 คะแนน

เนื้องาน


A1 แนวตั้งจำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย
 • แนวความคิดในการออกแบบ
 • ผังบริเวณ
 • ผังพื้นที่ทุกชั้น
 • รูปด้าน (ไม่จำกัด)
 • รูปตัด (ไม่จำกัด)
 • รูปทัศนียภาพจำลอง (ไม่จำกัด)
 • อื่นๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดในการออกแบบ

เงินรางวัล


ผู้ที่ผ่านรอบแรก จำนวน 10 ราย เงินรางวัลรายละ 1,000 บาท
ผู้ที่ผ่านรอบที่ 2 จำนวน 3 ราย เงินรางวัลรายละ 10,000 บาท

ผู้ที่ผ่านรอบสุดท้าย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรอบรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

การใช้ประโยชน์จากการประกวด


ผลงานซึ่งชนะการประกวด เป็นสิทธิ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นสิทธิ์ของผู้สนับสนุนโครงการเจ้าของพื้นที่ ที่สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดเพื่อการก่อสร้างจริงต่อไป

ผังที่ดิน


18.7894098662483 , 98.9927022173

แผนผังที่ดิน

แผนที่