หลักสูตรปริญญาโท สถ.ม. (หลักสูตรปกติ)

รหัสหลักสูตร ระดับ แผน
25490041110628 ปริญญาโท แบบ 1
25490041110628 ปริญญาโท แบบ 2
25490041110628 ปริญญาโท แบบ 3

หลักสูตรปริญญาโท สถ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสหลักสูตร ระดับ แผน
17301121 ปริญญาโท แบบ 2

หลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด.สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสหลักสูตร ระดับ แผน
17501111 ปริญญาเอก แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท
17501121 ปริญญาเอก แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี
17501131 ปริญญาเอก แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท
17501141 ปริญญาเอก แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี

ทุนการศึกษา

หลักสูตร ชื่อทุน
หลักสูตรปริญญาโท สถ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สถ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ทุนการศึกษา CMU Presidential Scholarship 2021
หลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด.สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด.สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ทุนการศึกษา CMU Presidential Scholarship 2021