การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1


หลักสูตรปริญญาโท สถ.ม. (หลักสูตรปกติ)

หลักสูตรปริญญาโท สถ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)