CREATIVE LANNA STREET FURNITURE DESIGN CONTESTขอเรียนเชิญนิสิต-นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่จำกัดคณะ สาขา และชั้นปี สมัครเข้าร่วมประกวดการออกแบบที่นั่งสาธารณะริมทางเดิน ที่ผสมผสานแนวความคิดล้านนาสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ ภายใต้โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์สำหรับผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โจทย์การประกวดแบบ


 • ผลงานต้องมีการผสมผสานแนวความคิดล้านนาสร้างสรรค์ มาใช้ในการออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริง มีความโดดเด่น และสวยงาม
 • เป็นที่นั่งได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 1.00 x 1.50 x 1.50 เมตร โดยสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นอื่น ๆ ได้
 • มีความเป็นไปได้ในการผลิตด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปปูนซีเมนต์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติการส่งผลงานรอบคัดเลือก


  ส่งผลงานในรูปแบบดังนี้
 • Presentation board ขนาด 1,920 x 1,080 พิกเซล (แนวนอน) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi อย่างน้อย 2 หน้าบันทึกเป็นไฟล์ .pdf, .jpg หรือ .png
  เนื้อหาที่แสดง
 • แนวคิดในการออกแบบ
 • รูปด้านทุกด้าน
 • ภาพจำลอง ขั้นต่ำจำนวน 2 รูป
 • กระบวนวิธีการก่อสร้าง
 • รายละเอียดอื่น ๆกำหนดการ


 • 1 พฤศจิกายน 2565 - 7 ธันวาคม 2565 (ก่อน 16.00 น.) ลงทะเบียนสมัครได้ทาง https://cmu.to/M3aqS และส่งผลงานได้ทางอีเมล archcmucompetition@gmail.com
 • 4 ธันวาคม 2565 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบสุดท้าย สำหรับทีมที่เข้ารอบให้ส่งไฟล์ 3D File พร้อมระบุสเกลในไฟล์ Sketchup รูปแบบไฟล์ .skp (จากโปรแกรม Sketchup) หรือ .3dm (จากโปรแกรม Rhino)
 • 14 - 20 ธันวาคม 2565 โหวตคะแนนความนิยม
 • 21 ธันวาคม 2565 การนำเสนอผลงานของทีมที่เข้ารอบ
 • 28 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย ๆ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะถูกนำไปผลิตจริงและติดตั้งบริเวณพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่เงื่อนไขการประกวด


 • ผู้เข้าประกวดต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่จำกัดคณะ และชั้นปี โดยสามารถส่งผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน
 • ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่หรือส่งประกวดหรือถูกสร้างที่ใดมาก่อน
 • สิทธิ์ผลงานนั้นเป็นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล บริษัท ฯ จะนำไฟล์ Sketchup หรือ Rhino เพื่อนำไปถอดปริมาณสินค้า และราคาเพื่อผลิตต่อไป
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตัวอย่างผลงานเพิ่มเติม