Educational Services and Quality Assurance

การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบการจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และการบริหารจัดการคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และระบบประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) โดยมีการกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่เป็นองค์กรแห่งการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนาไปสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปงอันรวดเร็ว ดังนี้
  1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
  2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีการประเมิน (Assessment) คุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีการระบุตัวบ่งชี้ (Indicators) ของคุณภาพการศึกษาแต่ละด้าน
  4. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ


คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
กรรมการ
อาจารย์ยุพเรศ สิทธิพงษ์
กรรมการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ


งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร


อัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ
นักบริหารงานการศึกษา
atcharawadee.j@cmu.ac.th
053-942844
สุภชานันท์ อินใจ
นักบริหารงานการศึกษา
supachanan.a@cmu.ac.th
053-942841
อภิญญา ปรีชาพานิชพัฒนา
นักบริหารงานการศึกษา
apinya.p@cmu.ac.th
053-942841
ณัฐิกานต์ แก้วเกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
nattikan.k@cmu.ac.th
053-942816