International Relations

วิเทศสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


ir_mou.jpg
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ วิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมระหว่างประเทศ งานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ

3

International Staff

45

International Student

13

International MOU

1

Visiting Professor

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


ir_mou.jpg
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการสร้างกิจกรรมความร่วมมือและแลกเปลี่ยน ด้านข้อมูล งานวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ที่จะผลักดันคณะฯ สู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
MOU-01
 • College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, China
 • Hue University of Sciences, Vietnam
 • Shibaura Institute of Technology, Japan
 • Kyoto Institute of Technology, Japan
 • Kunming University of Science and Technology, China
 • Western University, Cambodia
 • Ecole Nationale Supérieured'Architecture de Paris-Belleville, France
 • Yunnan Around Asia International Education, China
 • Souphanouvong University, Laos
 • Saga University, Japan
 • Ritsumeikan University and Ritsumeikan Asia Pacific University
See all MOU details

โครงการแลกเปลี่ยน


ir_07
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ และเพื่อให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต ความคิด วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม คณะฯ จึงมีการกระตุ้นและผลักดันให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ผ่านมานักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆมากมาย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. สามารถติดตามข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ที่ ข่าวทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ หรือ Overall Mobility Programs

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนพร้อมจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละภาคการเรียน เพื่อรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. อีกด้วย

โครงการ workshop ต่างประเทศ


ir_08
ในแต่ละปี คณะฯ มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกิจกรรมนานาชาติอื่นๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ เช่น Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น, Saga University ประเทศญี่ปุ่น, และ Ecole National Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงมหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย

การเดินทางเข้าประเทศในสถานการณ์ Covid-19


บุคลากร


ปรัชญานันท์ สมสีดา
นักจัดการงานทั่วไป (วิเทศสัมพันธ์)
pratchayanan.s@cmu.ac.th
053-942970

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา พลกิจ
กรรมการ
อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา
กรรมการ