Creative Lanna Innovation Center (CLIC)

ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


Creative Lanna Innovation Center (CLIC) พื้นที่บ่มเพาะและต่อยอดภูมิปัญญาล้านนา ที่เหนี่ยวนำให้เกิดมิติเชิงทดลองสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่งานนวัตกรรมมิติใหม่ ที่หยั่งรากลึกผนึกกับจิตวิญญาณสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาล้านนาในอดีต ศูนย์นี้ทำหน้าที่ทั้งการช่วยผลักดันนักสร้างสรรค์ที่อยู่ในคณะสถาปัตย์ ให้สามารถยกระดับผลงานไปสู่การจดสิทธิบัตร และยังทำหน้าที่บ่มเพาะนวัตกรหน้าใหม่ ด้วยการสนับสนุนในหลายรูปแบบ ทั้งพื้นที่การทดลอง artisan maker space ซึ่งเอื้อต่อการเล่นกับเครื่องมือและเทคโนโลยีของโลกในอดีตและโลกในอนาคต หรือการส่งเสริมให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรนวัตกรรมสร้างสรรค์ในเชียงใหม่ จนไปถึงการต่อยอดนวัตกรรมสู่รูปแบบการทำงานเชิงธุรกิจผ่านช่องทาง spin-off และ start-up
adc-project

Seminar | Workshop | CMU Lifelong Education

หลักสูตรอบรมระยะสั้นและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จนถึงขั้นตอนการลงมือทำ ในหลากหลายองค์ความรู้ ยกตัวอย่างเช่น ไม้ไผ่สร้างสรรค์, นวัตกรรมเชิงวัสดุศาสตร์, การสร้างการสื่อสารด้วยภาษาภาพ, การทดลองแสงกับสถาปัตยกรรมเป็นต้น ภายใต้การส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น INNO-FAB CMU, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ (สาขาล้านนา)
adc-project

Artisan Maker Space

พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจของการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านห้องปฏิบัติการเชิงทดลองสร้างสรรค์ ด้วยเครื่องมือ, อุปกรณ์และบรรยากาศของจิตวิญญาณของโลกตะวันออก ที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้หัดทดลองและเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำ” ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจในรากวัฒนธรรมช่างฝีมือ (craftsmanship) ก่อนที่จะสามารถประยุกต์สู่แนวคิดที่นอกกรอบต่อไป
adc-project

Spinoff + Startup CMU

การบ่มเพาะสร้างทีมสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในรูปแบบของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษา, ศิษย์เก่าและอาจารย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมจาก STeP และ ANG KAEW HOLDING COMPANY

Network


  • สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ (สาขาล้านนา)
  • INNO-FAB CMU : กลุ่มบูรณาการวิศวกรรมการหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ และโรงประลองกลางเพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรม
  • CMU STeP : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • KIC (Knowledge and Innovation Center) : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการ


  • ผศ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
  • ผศ. กานต์ คำแก้ว
  • รศ.ดร. วัชรพงษ์ ชุมดวง
  • ผศ.ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา
  • อ. วรงค์ วงศ์ลังกา

บุคลากร


นางสาว สุรีรัตน์ แสงประทีป
พนักงานปฏิบัติงาน (บริการวิชาการ)
sureerat.s@cmu.ac.th
053-942843
นาย อัตพนธ์ จันทร์เป็ง
พนักงานปฏิบัติงาน (อาคารสถานที่)
atapon.j@cmu.ac.th
053-942832
นาย พิชิตชัย ใจปัญญา
พนักงานช่าง (อาคารสถานที่)
pichitchai.j@cmu.ac.th
053-942832