Creative Lanna Innovation Center (CLIC)

ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


Creative Lanna Innovation Center (CLIC)
พื้นที่บ่มเพาะและต่อยอดภูมิปัญญาล้านนา ที่เหนี่ยวนำให้เกิดมิติเชิงทดลองสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่งานนวัตกรรมมิติใหม่ ที่หยั่งรากลึกผนึกกับจิตวิญญาณสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาล้านนาในอดีต ศูนย์นี้ทำหน้าที่ทั้งการช่วยผลักดันนักสร้างสรรค์ที่อยู่ในคณะสถาปัตย์ ให้สามารถยกระดับผลงานไปสู่การจดสิทธิบัตร และยังทำหน้าที่บ่มเพาะนวัตกรหน้าใหม่ ด้วยการสนับสนุนในหลายรูปแบบ ทั้งพื้นที่การทดลอง artisan maker space ซึ่งเอื้อต่อการเล่นกับเครื่องมือและเทคโนโลยีของโลกในอดีตและโลกในอนาคต หรือการส่งเสริมให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรนวัตกรรมสร้างสรรค์ในเชียงใหม่ จนไปถึงการต่อยอดนวัตกรรมสู่รูปแบบการทำงานเชิงธุรกิจผ่านช่องทาง spin-off และ start-up
adc-project

Seminar | Workshop | CMU Lifelong Education

หลักสูตรอบรมระยะสั้นและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จนถึงขั้นตอนการลงมือทำ ในหลากหลายองค์ความรู้ ยกตัวอย่างเช่น ไม้ไผ่สร้างสรรค์, นวัตกรรมเชิงวัสดุศาสตร์, การสร้างการสื่อสารด้วยภาษาภาพ, การทดลองแสงกับสถาปัตยกรรมเป็นต้น ภายใต้การส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น INNO-FAB CMU, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ (สาขาล้านนา)
adc-project

Artisan Maker Space

พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจของการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านห้องปฏิบัติการเชิงทดลองสร้างสรรค์ ด้วยเครื่องมือ, อุปกรณ์และบรรยากาศของจิตวิญญาณของโลกตะวันออก ที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้หัดทดลองและเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำ” ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจในรากวัฒนธรรมช่างฝีมือ (craftsmanship) ก่อนที่จะสามารถประยุกต์สู่แนวคิดที่นอกกรอบต่อไป
adc-project

Spinoff + Startup CMU

การบ่มเพาะสร้างทีมสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในรูปแบบของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษา, ศิษย์เก่าและอาจารย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมจาก STeP และ ANG KAEW HOLDING COMPANY

Network


  • สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ (สาขาล้านนา)
  • INNO-FAB CMU : กลุ่มบูรณาการวิศวกรรมการหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ และโรงประลองกลางเพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรม
  • CMU STeP : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • KIC (Knowledge and Innovation Center) : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ อินทจักร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
กรรมการ
อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว
กรรมการ

คณะทำงานศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์


สุรีรัตน์ แสงประทีป
นักจัดการงานทั่วไป (บริการวิชาการ)
Sureerat.s@cmu.ac.th
053-942843
พิชิตชัย ใจปัญญา
นักจัดการงานทั่วไป (ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสถาปัตยกรรม)
pichitchai.j@cmu.ac.th
053-942832