Educational Service and Student Development Affairs

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน ตามหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอนทั้ง 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ), หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรภาคปกติ), หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) รวมถึง Arch CMU Lifelong Education

หน่วยกิจการนักศึกษา
มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยการให้บริการและ จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จัดหาทุนการศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาแก่นักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจกรรมของนักศึกษา พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการทำกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลงานกิจการนักศึกษาระดับคณะ

รายละเอียดการดำเนินงาน


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


 1. การบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร
 2. งานทะเบียน และการเรียนการสอน ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าจนถึงสำเร็จการศึกษา
 3. การพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
 4. การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
 5. การบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตร
 6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หน่วยกิจการนักศึกษา


 1. งานโครงการประจำหน่วยกิจการนักศึกษา
 2. งานสโมสรนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬา
 3. งานทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ-กรอ)
 4. งานวินัยนักศึกษา
 5. งานสวัสดิการนักศึกษาและให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพจิต
 6. ระบบองค์การนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา (CMU-MIS/CMU-SD)

กิจกรรมงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


บุคลากร


ณัฐิกานต์ แก้วเกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
nattikan.k@cmu.ac.th
053-942816
สุภชานันท์ อินใจ
นักจัดการงานทั่วไป (บริการการศึกษา)
supachanan.a@cmu.ac.th
053-942841
อภิญญา ปรีชาพานิชพัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป (บริการการศึกษา)
apinya.p@cmu.ac.th
053-942841
ธญา นิธิศวญานันท์
นักจัดการงานทั่วไป (กิจการนักศึกษา)
Tunyakorn.s@cmu.ac.th
053-942813
อัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ
นักจัดการงานทั่วไป (บริการการศึกษา)
atcharawadee.j@cmu.ac.th
053-942844
อานนท์ สุภาศรี
นักจัดการงานทั่วไป (บริการการศึกษา)
Arnon.s@cmu.ac.th
053-942844