เกี่ยวกับหลักสูตร


การออกแบบอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อเกิดเป็นวิชาชีพและธุรกิจใหม่ที่ถูกใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

แผนการเรียน


ชั้นปีที่ 1


สามารถเข้าใจพื้นฐานทั้งในด้านหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านการออกแบบอุตสาหกรรม มีทักษะฝีมือ สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็นในการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ ที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2


สามารถเรียนรู้เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานนวัตกรรมจากการบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด ความเชื่อ วิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงทดลอง ด้วยการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง

ชั้นปีที่ 3


สามารถคิดเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการออกแบบอุตสาหกรรม นำสู่กระบวนการสร้างโครงการธุรกิจใหม่ที่สนองประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ชั้นปีที่ 4


สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างมีหลักการที่น่าเชื่อถือ สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนผ่านมามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุตสาหกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล สู่ผลงานต้นแบบที่ถูกนำไปเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ หรือระดับสากล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปฐวี อารยภานนท์
ptave.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
piyadech.ar@cmu.ac.th
053-942825-28 Ext. 105
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
แผ่นดิน อุนจะนำ
pandin.oun@cmu.ac.th
053-942801
อาจารย์ ดร.
อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์
apinantn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน
chaiwat.su@cmu.ac.th