Human Resources

งานบุคคล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


หน่วยบุคคล
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล การกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการสำหรับพนักงาน การบริหารอัตรากำลังและค่าตอบแทน การตรวจสอบทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาและฝึกอบรม การประสานงานกองทุนและสวัสดิการ

รายละเอียดการดำเนินงาน


งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน


 1. การดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 4. การพิจารณาขึ้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 65 ปี)
 7. การลาออก

งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


 1. การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)
 2. การเสนอขอตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (สายปฏิบัติการ)
 3. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน)
 4. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (เลขานุการคณะฯ)
 5. การเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหารคณะ

งานพัฒนาและฝึกอบรม


 1. การลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย การติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา
 2. การสมัครรับทุนการศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณทุนการศึกษา
 3. การขออนุมัติลาของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยบนระบบ CMU-MIS
 4. การขออนุมัติให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล มช.
 5. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน / ประชุม / อบรม / สัมมนา โดยใช้งบประมาณพัฒนาตนเองและสรุปรายงานการเดินทาง
 6. การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
 7. การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร


 1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน/ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/ หนังสือรับรองเพื่อขอวีซ่า/ หนังสือผ่านสิทธิ์
 3. การประสานงาน ตรวจสอบการกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงาน TOR/JA ในระบบ CMU-MIS
 4. การจัดทำฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลบนระบบ CMU-MIS/ CMU-HR/ e-office/ e-ARCHCMU

งานกองทุนและสวัสดิการ


 1. งานประกันสังคม
 2. งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพกลุ่ม

งานสืบสวนหาข้อเท็จจริง วินัย งานอุทธรณ์ร้องทุกข์


 1. การดำเนินงานด้านสืบสวนหาข้อเท็จจริง วินัย และอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในคณะฯ

เอกสารดาวน์โหลด


การกรอกภาระงาน (TOR) และผลการปฏิบัติงาน (JA) ตามมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ชาวต่างประเทศ
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานบุคลากรสายปฏิบัติการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายปฏิบัติการ
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)
เอกสารประกอบการอบรมการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565
การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายปฏิบัติการ)
เอกสารประกอบการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ

บุคลากร


กิรดา พุ่มพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป (บุคคล)
kirada.p@cmu.ac.th
053-942810