Lanna Architecture Center

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย


lannaarch_article_3

lannaarch_article_5

  1. เป็นแหล่งศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนาแห่งหนึ่งของภูมิภาค
  2. เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าและวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เกี่ยวข้อง
  3. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ และบูรณะซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมล้านนา
  4. เป็นอาคารตัวอย่างที่ได้รับแนวทางการอนุรักษ์และบูรณะอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการอนุรักษ์ เป็นการเก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นและยังเป็นตัวอย่างการอนุรักษ์ให้ แก่หน่วยงานอื่นๆ ของประเทศไทย
  5. เป็นแหล่งพบปะของสถาปนิกและบุคคลทั่วไปในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมถึงร่วมมือกันกำหนดแนวทางในการประยุกต์หรือสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงาน สถาปัตยกรรมล้านนา
  6. เพื่อสร้างความเข้าใจหรือปลุกจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณ ค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
  7. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

บุคลากร


วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
นักจัดการงานทั่วไป (ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน)
vipada.s@cmu.ac.th
053-277855
สุธิดา สุมณศิริ
นักจัดการงานทั่วไป (บริการวิชาการ)
suthida.s@cmu.ac.th

คณะกรรมการศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
กรรมการ
นางภัทรา จันทราทิตย์
กรรมการ
นางสาววิภาดา ศุภรัฐปรีชา
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ที่ปรึกษา
นางสาวสุธิดา สุมณศิริ
เลขานุการ