Center of Architectural Research & Academic Services

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยให้กับบุคลากร โดยสร้างกลไก และประสานงานการบริหารงานโครงการวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับต้น ของประเทศ นำองค์ความรู้จากการวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับสากล โดยมีกลไกสนับสนุนและบริหารงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม และสนับสนุนการบูรนาการการบริการวิชาการด้วยความรู้ด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมกันนั้น มีการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชน ภูมิภาคและสังคม

พร้อมกันนั้น ได้ช่วยพัฒนาให้เกิดงานวิจัยของคณาจารย์ในด้านต่างๆที่ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมและสภาวะที่ดีในการทำงาน มีการนำความรู้ด้านวิชาการบริการต่อสังคม และร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมแก้ปัญหาสังคม ผู้สูงวัย ภัยพิบัติ พลังงาน พื้นถิ่นล้านนา ชุมชน เมือง และด้านอื่นๆ ในระดับนานาชาติ ตามเป้าแผนพัฒนาอันยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงมีระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส เป็นขั้นตอน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Creative Lanna & SDGs


การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาค นำความรู้พื้นถิ่นมาปรับประยุกต์ให้ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี วัสดุและการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล

SDG Page

  • Goal 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (Good Health and Well-being)
  • การวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยสภาพแวดล้อมและการออกแบบสถาปัตยกรรม คำนึงถึงผู้ใช้งานสถาปัตยกรรมทุกสภาวะและการออกแบบที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และ ผู้พิการ

  • Goal 7 พลังงานสะอาดและราคาประหยัด (Affordable and Clean Energy)
  • การวิจัยที่ส่งเสริมการออกแบบเพื่อการลดใช้พลังงาน การออกแบบที่ส่งเสริมประหยัดพลังงาน การใช้งานพลังงานทางเลือกการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ หรือพลังงานสีเขียวที่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

  • Goal 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
  • การวิจัยออกแบบและสร้างสรรค์เพื่อสร้างเมือง ชุมชน และที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา โดยคำนึงถึงความสุขของผู้คน ความปลอดภัย วัฒนธรรม และความยั่งยืนของท้องถิ่น

  • Goal 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
  • การวิจัยเพื่อการออกแบบให้ทันกับรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ภัยพิบัติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ เสริมความสามารถของประชาชนและเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนเพื่อรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ผลงานวิจัย / แนะนำนักวิจัย


- Coming Up-
- Coming Up-

Q & A


- Coming Up-

กิจกรรมศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ


คณะทำงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ


ศิรินันท์ ภักดี
นักจัดการงานทั่วไป (บริหารงานวิจัย)
sirinant.pak@cmu.ac.th
053-942843
สุรีรัตน์ แสงประทีป
นักจัดการงานทั่วไป (บริการวิชาการ)
sureerat.s@cmu.ac.th
053-942843