Center of Architectural Research & Academic Services

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยให้กับบุคลากร โดยสร้างกลไก และประสานงานการบริหารงานโครงการวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับต้น ของประเทศ นำองค์ความรู้จากการวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับสากล โดยมีกลไกสนับสนุนและบริหารงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม และสนับสนุนการบูรนาการการบริการวิชาการด้วยความรู้ด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมกันนั้น มีการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชน ภูมิภาคและสังคม

พร้อมกันนั้น ได้ช่วยพัฒนาให้เกิดงานวิจัยของคณาจารย์ในด้านต่างๆที่ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมและสภาวะที่ดีในการทำงาน มีการนำความรู้ด้านวิชาการบริการต่อสังคม และร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมแก้ปัญหาสังคม ผู้สูงวัย ภัยพิบัติ พลังงาน พื้นถิ่นล้านนา ชุมชน เมือง และด้านอื่นๆ ในระดับนานาชาติ ตามเป้าแผนพัฒนาอันยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงมีระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส เป็นขั้นตอน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บุคลากร


นางสาว ศิรินันท์ ภักดี
พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานวิจัย)
sirinant.pak@cmu.ac.th
053-942843
นางสาว สุรีรัตน์ แสงประทีป
พนักงานปฏิบัติงาน (บริการวิชาการ)
sureerat.s@cmu.ac.th
053-942843