Executive Secretary

งานเลขานุการผู้บริหาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงานให้กับผู้บริหารในการดำเนินการตามภารกิจ กลั่นกรองเอกสาร นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา จัดทำเอกสารภายใน และภายนอก เพื่อติดต่อประสานงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน


 1. ติดต่อประสานงานให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินการตามภารกิจ กลั่นกรองเอกสาร นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
  • นัดหมายการประชุมให้กับคณบดี
  • ลงตารางนัดหมาย ติดตาม จัดเตรียมเอกสาร จัดการรถรับ-ส่ง
  • เสนอเอกสารให้คณบดีพิจารณา
 2. จัดทำเอกสารภายใน/ ภายนอก
  • เอกสาร/ หนังสือราชการต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติ การเชิญประชุม
  • เอกสาร/ หนังสือต่างๆ ที่มีเนื้อหาโดยตรงจากคณบดี ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร การประชุมบุคลากรคณะและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  • ประสานงานกับโรงแรม ที่พัก การเดินทาง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารวาระ


แบบคำขอเอกสาร / หนังสือรับรอง DOCX PDF

เอกสารดาวน์โหลด


-N/A-

บุคลากร


ณัฐกานต์ อมาตยกุล
นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร)
natthakarn.am@cmu.ac.th
053942845