B.arch

Bachelor of Architecture Program

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี

ARCHCMU

เกี่ยวกับหลักสูตร


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (Bachelor of Architecture Program) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีคิดตามหลักตรรกะและความคิดเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วิชาการและวิชาชีพ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถและสำนึกของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม

แผนการเรียนชั้นปีที่ 1


สร้างทักษะความงามสู่การออกแบบเบื้องต้น ฝึกการเขียนภาพตามหลักการออกแบบทัศนศิลป์ การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจำลอง ศึกษากระบวนการพื้นฐานในการออกแบบและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะที่ว่างและรูปทรง เรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ และเรียนเพิ่มเติมในส่วนของคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 2


สร้างทักษะตรรกะความคิดสู่การออกแบบสร้างสรรค์ ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการถ่ายทอดแนวความคิดไปสู่การออกแบบที่ว่างและประโยชน์ใช้สอยอาคาร ด้วยการใช้จังหวะ ขนาด สัดส่วน และรูปทรง ประกอบการพัฒนาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พื้นฐานโครงสร้าง วัสดุ และการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม ฝึกทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

ชั้นปีที่ 3


สร้างทักษะกระบวนการสร้างสรรค์สู่การออกแบบประยุกต์ร่วมสมัย เน้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเรียนรู้ระบบงานวิศวกรรมอาคารและพลังงาน ต่อยอดประวัติศาสตร์และฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและล้านนาประยุกต์ สู่การสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เรียนรู้การสำรวจ วิเคราะห์ และวางผัง พื้นที่ตั้งอาคาร ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างจริง การควบคุมงาน การตรวจสอบขั้นตอนและวัสดุ การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

ชั้นปีที่ 4


สร้างทักษะการออกแบบบูรณาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน ปรัชญาและทฤษฎีการออกแบบ การออกแบบวางผัง การออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายควบคุมอาคารและการบริหารจัดการ การฝึกงานกับสำนักงานสถาปนิกระดับอาชีพ และค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม

ชั้นปีที่ 5


บูรณาการทักษะสู่วิทยานิพนธ์ ประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์และสรุปออกมาเป็นผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว โดยผ่านการศึกษาวิจัยทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม และ เสริมมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยการทัศนศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ตลอดการเรียนในหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


แนวทางประกอบอาชีพ


  • งานวิชาชีพสถาปนิก เช่น สถาปนิกภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาปนิกอิสระ
  • งานรับเหมา บริหารจัดการงานก่อสร้าง และงานควบคุมดูแลอาคาร
  • อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา
  • งานอื่นๆ ทางการออกแบบ ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การบริหารจัดการ และการจัดการที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในงานนั้นได้

การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร


การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html