Policy and Planning

งานนโยบายและแผน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


หน่วยนโยบายและแผน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี และงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี แผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้แผน 5 ยุทธศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี (2563-2564) หลังจากรับรางวัลคุณภาพ EdPEx 200 และพิจารณาปรับปรุงได้บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ โดยปรับเป็น 3 ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ

งบประมาณ แผ่นดิน และเงินรายได้ปีงบประมาณ 2567


planing_03
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นการบริหารงานงบประมาณภายในคณะฯ ด้านต่างๆ เช่น จัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การบริหารงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษา และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยปัจจุบันในอยู่ในช่วง ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

Budget

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กำหนดนโยบาย แนวทาง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อคณะฯ และได้มีการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Risk

เอกสารดาวน์โหลด


แบบฟอร์มโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (2566-2570)
ใบปะหน้านำส่งงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
คำอธิบายประกอบความสอดคล้องในแบบฟอร์มโครงการ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ประจำปี 2566-2570 กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มช.
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
การบูรณาการแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบปรับปรุง 2565-2567
คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 61-80
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แบบฟอร์มรายงานผลและการประเมินโครงการ
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ

บุคลากร


สิรินุช ศรีประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
sirinuch.sri@cmu.ac.th
053-942968

คณะกรรมการจัดทำแผนฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล
กรรมการ
นางสาวสิรินุช ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา พลกิจ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
กรรมการ
นางสาวสิรินุช ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ