Policy and Planning

งานนโยบายและแผน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


หน่วยนโยบายและแผน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี และงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะ


planning_01
ยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมสู่ความเป็นเลิศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการรับใช้สังคม อนุรักษ์และต่อยอดนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างรายได้ที่ยั่งยืน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการเชิงรุก เพื่อคุณภาพรอบด้าน

แผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


planning_02
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานตามคำรับรองท้าทาย (OKRs Challenge) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
  1. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หรือผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 (ผลงาน)
  2. จำนวนนวัตกรรมที่อยู่ในระดับ TRL 4-7 (ผลงาน) หรือจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร)
  3. จำนวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จำนวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเท่า TRL 8- 9 (ผลงาน)

OKRs Challenge


OKRs

งบประมาณ แผ่นดิน และเงินรายได้ปีงบประมาณ 2564


planing_03
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นการบริหารงานงบประมาณภายในคณะฯ ด้านต่างๆ เช่น จัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การบริหารงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษา และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยปัจจุบันในอยู่ในช่วง ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)

Budget

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กำหนดนโยบาย แนวทาง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อคณะฯ และได้มีการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Risk

เอกสารดาวน์โหลด


การบูรณาการแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบปรับปรุง 2565-2567
คำอธิบายประกอบการจัดทำโครงการ (ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์)
คู่มือปฏิบัติ การกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565
คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนพัฒนาการศึกษา มช.ระยะ12
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 61-80
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แบบฟอร์มรายงานผลและการประเมินโครงการ
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ

บุคลากร


สิรินุช ศรีประเสริฐ
พนักงานปฏิบัติงาน (นโยบายและแผน)
sirinuch.sri@cmu.ac.th
053-942968

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา พลกิจ
กรรมการ
นางภัทรา จันทราทิตย์
กรรมการ
นางสาวสิรินุช ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำแผนฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
กรรมการ
นางภัทรา จันทราทิตย์
กรรมการ
นางสาวสิรินุช ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปวีณา วงศ์โสม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ