Policy and Planning

งานนโยบายและแผน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


งานนโยบายและแผน เป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติงาน (OKRs Challenge) แผนงบประมาณ จัดทำงบประมาณประจำปี และแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลัง โดยมีการการติดตามและประเมินผล การจัดทำการวิเคราะห์ผลเพื่อการวางแผนพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนยุทธศาสตร์คณะ


-coming up-

แผนปฏิบัติการคณะ


-coming up-

OKRs Challenge


-coming up-

งบประมาณ แผ่นดิน และเงินรายได้ปีงบประมาณ 2564


-coming up-

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564


-coming up-

กิจกรรมของงานนโนบายและแผน


-coming up-

คณะกรรมการจัดทำแผนฯ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


บุคลากร


นางสาว สิรินุช ศรีประเสริฐ
พนักงานปฏิบัติงาน (นโยบายและแผน)
sirinuch.sri@cmu.ac.th
053-942968