Policy and Planning

งานนโยบายและแผน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา


หน่วยนโยบายและแผน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี และงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี แผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะ


planning_01
ยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่น ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พัฒนากำลังคนอย่างยั่งยืน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อตอบโจทย์องค์กรและสร้างคุณค่าแก่สังคม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามค่านิยมองค์กรและการบริหารจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


planning_02
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานตามคำรับรองท้าทาย (OKRs Challenge) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
  1. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หรือผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 (ผลงาน)
  2. จำนวนนวัตกรรมที่อยู่ในระดับ TRL 4-7 (ผลงาน) หรือจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด (สิทธิบัตร)
  3. จำนวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จำนวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเท่า TRL 8- 9 (ผลงาน)

OKRs Challenge


OKRs

งบประมาณ แผ่นดิน และเงินรายได้ปีงบประมาณ 2566


planing_03
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นการบริหารงานงบประมาณภายในคณะฯ ด้านต่างๆ เช่น จัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การบริหารงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษา และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยปัจจุบันในอยู่ในช่วง ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)

Budget

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2565


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กำหนดนโยบาย แนวทาง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อคณะฯ และได้มีการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Risk
content/dept_doc.php

เอกสารดาวน์โหลด


แบบฟอร์มโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (2566-2570)
ใบปะหน้านำส่งงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
คำอธิบายประกอบความสอดคล้องในแบบฟอร์มโครงการ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูง เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ประจำปี 2566-2570 กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มช.
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
การบูรณาการแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบปรับปรุง 2565-2567
คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 61-80
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แบบฟอร์มรายงานผลและการประเมินโครงการ
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ

บุคลากร


สิรินุช ศรีประเสริฐ
หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
sirinuch.sri@cmu.ac.th
053-942968

คณะกรรมการจัดทำแผนฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์
กรรมการ
นางสาวสิรินุช ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา พลกิจ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
กรรมการ
นางสาวสิรินุช ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ