Loading…
assan - Professional theme

ภาพกิจกรรม

Faculty of

Architecture

Chiang

Mai

University

FACMU

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( FACMU ) ได้ริเริ่มการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นหลักในภูมิภาคเหนือนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538
โดยในครั้งนั้น คณะฯ ยังเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538-2539 จากการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมด้วยแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามแต่ละภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละคน

ข่าวสารคณะ

โครงการ Winter Program 2019, Nagasaki University
  • โดย รสลินดา แอลเล็น
  • 25/11/2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม STEP SOCIOVATION FORUM 2020
  • โดย รสลินดา แอลเล็น
  • 21/11/2562
การทดสอบระดับความรู้ภาษอังกฤษ (EPTUS)
  • โดย รสลินดา แอลเล็น
  • 02/12/2562
Flag Counter