assan - Professional theme

ภาพกิจกรรม

Faculty of

Architecture

Chiang

Mai

University

FACMU

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( FACMU ) ได้ริเริ่มการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นหลักในภูมิภาคเหนือนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538
โดยในครั้งนั้น คณะฯ ยังเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538-2539 จากการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมด้วยแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามแต่ละภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละคน

ข่าวสารคณะ

เชิญเข้าร่วมโครงการ STEM Workforce
  • โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
  • 31/03/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการ Mapua International Summer School
  • โดย วิภาดา จี้รัตน์
  • 27/04/2560

ปฏิทินคณะ

23/05/2560 13:00

one day at the museum

บุคลากรเยี่ยมชมพระตำหนักดาราภิรมย์ วัดป่าดาราภิรมย์ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ธญา นิธิศวญานันท์
28/05/2560

สถาปัตย์สัญจร

ทัศนะศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และนครราชศรีมา

ธญา นิธิศวญานันท์
29/05/2560 08:30

การประชุมสรุปการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2559

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วม คณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

วิภาดา จี้รัตน์
29/05/2560

สถาปัตย์สัญจร

ทัศนะศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และนครราชศรีมา

ธญา นิธิศวญานันท์
30/05/2560

สถาปัตย์สัญจร

ทัศนะศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และนครราชศรีมา

ธญา นิธิศวญานันท์
31/05/2560

สถาปัตย์สัญจร

ทัศนะศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และนครราชศรีมา

ธญา นิธิศวญานันท์
01/06/2560 09:00

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)

ณ ห้องประชุมชั้น 3

วิภาดา จี้รัตน์
01/06/2560

สถาปัตย์สัญจร

ทัศนะศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และนครราชศรีมา

ธญา นิธิศวญานันท์
Flag Counter